Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ELTA GROUP, s.r.o.

1.Prihlásenie do kurzu
Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou ELTA GROUP, s.r.o. (ďalej len „jazyková škola“) a študentom, zákonným zástupcom alebo zamestnávateľom vzniká ústnym alebo písomným potvrdením realizácie kurzu.

2.Platba
a) Študent, zákonný zástupca alebo zamestnávateľ sa potvrdením prihlásenia na kurz zaväzuje uhradiť cenu za vybraný kurz, a to prevodom na účet spoločnosti, ktorý je vedený v Tatrabanke.
b) Deň splatnosti kurzovného je najneskôr v deň stanoveného dátumu začatia kurzu, na ktorý sa študent zapísal.
c) Kurzovné považujeme za uhradené v deň pripísania finančných prostriedkov na účet jazykovej školy.
d) Zaplatené školné sa po nastúpení na kurz nevracia. Viď bod 3 (Storno podmienky).

3.Storno podmienky
3.1 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany študenta, zákonného zástupcu alebo zamestnávateľa:
a) Odstúpenie od zmluvy je možné do 3 dní pred dňom začatia kurzu. Ak v tejto lehote študent, zákonný zástupca alebo zamestnávateľ za kurz už zaplatil bude mu vrátená celá zaplatená suma.
b) Odstúpenie od zmluvy, resp. zrušenie prihlášky v lehote od 3. dňa pred začatím kurzu do prvého dňa začatia kurzu je storno poplatok 30% z ceny kurzu. Ak v tejto lehote študent, zákonný zástupca alebo zamestnávateľ už za kurz zaplatil bude mu vrátená suma krátená o 30% zo zaplatenej ceny kurzu.
c) Pri odstúpení od zmluvy, resp. stornovaní kurzu v deň začatia kurzu a kedykoľvek po začatí príslušného kurzu, na ktorý bol študent riadne prihlásený a zapísaný, sa účtuje storno poplatok v plnej výške ceny kurzu, na ktorý bol študent zapísaný, bez ohľadu na účasť alebo neúčasť študenta na výučbe.
3.2 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany jazykovej školy:
a) Spoločnosť je oprávnená vylúčiť študenta z kurzu, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

4.Všeobecné podmienky
a) Študent má možnosť presunúť alebo zrušiť vopred dohodnutú hodinu, ak sa jej nemá možnosť zúčastniť. Takéto presunutie alebo zrušenie je však potrebné oznámiť aspoň 4 hodiny pred riadnym konaním hodiny. V prípade, že  študent neoznámi túto skutočnosť aspoň 4 hodiny pred riadnym časom jeho vyučovacej hodiny, bude mu účtovaný poplatok za riadnu vyučovaciu hodinu.
b) Bez súhlasu a vedomia jazykovej školy je striktne zakázané, aby si klient a zamestnanec jazykovej školy dohodli sprostredkovanie platenej služby, ktorú poskytuje aj jazyková škola.

5. Reklamačný poriadok
Účastník kurzu alebo jeho zákonný zástupca je povinný bezodkladne akékoľvek sťažnosti a reklamácie oznámiť spoločnosti ELTA GROUP, s.r.o. Po oboznámení sa s dôvodmi reklamácie následne jazyková škola určí spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr do 3 pracovných dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie ju jazyková škola vybaví najneskôr do 7 pracovných dní a v zložitých prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie vydá jazyková škola študentovi alebo zákonnému zástupcovi písomný doklad.

6.Ochrana osobných údajov
a) Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely poskytovateľa, a to v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
b) Študent vyplnením elektronickej prihlášky, formulára ukážková hodina, príp. kontaktného formulára na webovej stránke školy alebo poskytnutím svojich údajov vyplnením formulára nezáväzná registrácia na kurz súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvného vzťahu, ako aj pre marketingové účely poskytovateľa. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2016